การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)LOGT0709        การวางแผนทรัพยากรองค์กร                                               3 (2-2-5)

                       (Enterprise Resource Planning)

                       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

                       Prerequisite : None        


วิชานี้ศึกษาถึงมุมมองเชิงกลยุทธ์ของการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP และความสัมพันธ์ของ ERP กับฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วยวิวัฒนาการของระบบและเครื่องมือด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ERP ต่าง ๆ ในปัจจุบัน กระบวนการวางแผนโลจิสติกส์, ส่วนประกอบของ ERP การวางแผนและการปฏิบัติโซ่อุปทาน และแนวโน้มในอนาคตของ ERP

This course provides a strategic view of Enterprise Resource Planning (ERP) and its relationship to supply chain and logistics functions. Topics include the evolution of supply chain and logistics management systems and tools, a comparison of current ERP software, the logistics planning process, the components of ERP, supply chain planning (SCP) and supply chain execution (SCE), and future directions of ERP.